PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Od roku 2009 sa venujem tanečnej a pohybovej príprave detí predškolského veku. Svoju celoživotnú tanečnú skúsenosť som skĺbila so svojím vzdelaním špeciálneho pedagóga a skúsenosťou v odbore učiteľstva predprimárneho vzdelávania a vytvorila som projekt tanečnej  prípravky „Minni Dance School“, určenej cielene deťom predškolského veku. Jeho cieľom je podpora správneho držania tela, rozvoj koordinácie, lokomócie, rytmiky, harmonizácia pohybového prejav na hudbu, tréning pohybovej pamäti, sebakontroly, sústredenia, priestorovej orieentácie.

Zo svojej dlhoročnej skúsenosti vidím, ako je dôležité podchytiť v tomto veku nesprávne pohybové návyky a ich komplikácie, ako je plochá nôžka, skoliózy, nesúmernosť v prirodzenom držaní tela. Preto zaraďujem do tréningov zdravotné cvičenia zamerané na zdravý vývoj chrbtice, nôh, zdravý posturálny vývin. U detí s poruchami vývinu či vzdelávania vidím možnosti napredovania, ak sa cvičenia vedú individuálne a cielene. Dnes už vieme, že vývinové štádiá nehodno preskočiť, vynechať a vieme, že rozvoj hrubej motoriky je potrebný pre rozvoj jemnej motoriky. Že pohybová pamäť, ktorá je pre deti prirodzená, zlepšuje aj kognitívnu pamäť. Že rytmus pohybu tela sa prenesie aj do rytmu rečového prejavu. Jednoducho povedané všetko pekne na seba nadväzuje a cvičením, ktoré je pre dieťa prirodzenou a chcenou aktivitou, mu môžeme pomôcť v oblasti celostného napredovania.

Vzdelanie, kvalifikácia, pracovné skúsenosti :

1990 – 1994 :  Stredná pedagogická škola Bratislava ( učiteľstvo pre materské školy)                  

1994 – 1999  :Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Bratislava                                       (Pedagogika sluchovo postihnutých/ učiteľstvo pre 1.stupeň základných škôl)

Do roku 2005 aktívna tanečnica

Od roku 2009 doteraz :  Minni Dance School – projekt tanečnej prípravky detí predškolského veku realizovaný v priestoroch zmluvných materských škôl

2021 kurz: DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – úroveň DNS predškolák    (koncept cvičenia založený na vývojovej kineziológii )