PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Vyštudovala som pedagogiku emocionálne a sociálne narušených na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a v rovnakom odbore som obhájila aj rigoróznu prácu na tému Cielená podpora kognitívneho vývinu prostredníctvom adaptovaných hrových aktivít u detí do začiatku školskej dochádzky. Pôvodne som však pracovala ako zdravotná sestra a na svoje zdravotnícke vzdelanie nedám dopustiť, keďže práve ono poskytuje mojej profesii špeciálneho  pedagóga nebývalý rozmer a hlboký vhľad do súvislostí medzi zdravotným stavom a poruchami vývinu či vzdelávania. Aktuálne sa venujem špeciálnopedagogickej diagnostike, intervencii a poradenstvu. Svoje služby poskytujem prevažne osobám s narušenou komunikačnou schopnosťou a s poruchami autistického spektra, venujem sa však aj žiakom s poruchami učenia, pozornosti, správania a vo svojej praxi prepájam špeciálnopedagogickú intervenciu a diagnostiku s podporou motorického vývinu ako nosnej oblasti celkového vývinu človeka a s fyzioterapiou. Pracujem metódou dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa prof. Koláře, čo je prístup založený na princípe vývinovej kineziológie. Mojím primárnym cieľom je snaha o holistický prístup k osobnosti dieťaťa, hľadanie súvislostí a využitie ich poznania pri práci s dieťaťom.

Vzdelanie, kvalifikácia, pracovné skúsenosti:

1991 – 1995 –Stredná zdravotnícka škola v Martine, odbor všeobecná sestra, maturitná skúška

1996-2001 – Pedagogická fakulta UK – odbor vychovávateľstvo, špecializácia pedagogika emocionálne a sociálne narušených – získaný titul Mgr.

2011 – obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška, špecializácia pedagogika emocionálne a sociálne narušených

Školenia a certifikáty:

ASD Strategies In Action (Autism Certification Center, Ohio, USA): Many Faces of Autism,

                                   Toddler and Preschool Age, School Age

Rozvíjame grafomotoriku detí v materskej škole (PaedDr. Daniela Valachová, PhD.)

Dyslexie a dysortografie prakticky (DYS Centrum Praha)

Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v ranom veku (PaedDr. Adelaida Fábianová)

Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania

Tréning fonematického uvedomovania podla D. B. Eľkonina (PaedDr. Zita Sumegiová)

Základné školenie o problematike autizmu (MPC Bratislava)

Školský program INPP – diagnostika, skupinová aplikácia (Centrum AVARE)

Tréninkový program zaměřený na zmírnňení grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku (Heyrovská)

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky (VÚDPaP)

Model multidisciplinárnej starostlivosti (VÚDPaP)

Reflexná masáž – segmentová technika (AIMI)

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii (Rehabilitation Prague School) – úroveň DNS A, B a C - pasívna účasť, skúška DNS úroveň A

Kurz lektorských zručností (Akadémia vzdelávania Edith Steinovej)

ADOS-2 (ACVA)

Bazálna stimulácia - základný a rozširujúci kurz (Institut bazální stimulace)

Pracovala som v:

DSS pre deti a mládež v Martine – zdravotná sestra,

DSS Gerulata, Rusovce – vychovávateľka, vedúca výchovy,

DSS pre deti a dospelých, Lipského 13, Bratislava – špeciálny pedagóg – diagnosticko-terapeutický pracovník,

CŠPP pri Spojenej škole, Komenského 25, Pezinok ako špeciálny pedagóg s prvou atestáciou.

Aktuálne pracujem v CPaP, Nevädzová 7, Bratislava - Ružinov ako špeciálny pedagóg.