PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

 Logo Luskáčik pre nevidiacich

Luskacik small

Kultúra tu bola od nepamäti. Dobre poznáme jej opodstatnenie, dôležitosť a umelecký presah pre širokú verejnosť. Žiaľ, nie každý v našej spoločnosti má možnosť zažiť ju v celej jej rozmanitosti a kráse. Jednou takouto skupinou, ktorá je v značnej miere prakticky obmedzená, sú aj ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím a nevidiaci. Títo jednotlivci majú rovnako, ako mnohí iní v našej širokej verejnosti, záujem vnímať svet okolo nás, a spoznať a precítiť aj pohybové umenie. Kultúra ako taká je pre nich rovnako dôležitá a príťažlivá, ako pre ostatnú populáciu.


V súčasnosti sa u nás ešte nikto nevenoval spôsobu, ako priblížiť klasické tanečné umenie ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. V zahraničí sú uvádzané predstavenia, ktoré sú sprevádzané audiokomentárom cez reproduktory počas predstavenia, pričom komentátor opisuje dianie na javisku. Tieto predstavenia sú však určené takmer výlučne ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, lebo audiokomentár ruší ostatných divákov, ktorí ho nepotrebujú. Toto riešenie má nevýhodu aj v tom, že sa jedná o jednorazovú akciu, pričom naše riešenie môže byť spojené s ktorýmkoľvek predstavením baletu Luskáčik. Našim cieľom je trvalo spájať ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez zdravotného znevýhodnenia bez toho, aby sa navzájom vyrušovali a boli vystavení niečomu, čo by znižovalo kvalitu celkového zážitku z predstavenia. Vďaka aplikácii, ktorú ponúkame, sa pohybové umenie stane dostupným pre celú našu spoločnosť.


V súčasnosti, v rámci projektu venovaného baletnému predstaveniu Luskáčik pre nevidiacich, spolupracujeme s týmito organizáciami: SND, SNG, Turistické informačné centrum Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Únia nevidiacich Slovenska, Detská fotografia Sandra, ARNO-G, s.r.o. a AIMI, s.r.o.


Hlavným cieľom projektu Luskáčik pre nevidiacich je, spojením sluchu a hmatu, dvoch funkčných zmyslov nevidiacej a slabozrakej osoby, kompenzovať nefunkčný alebo obmedzene funkčný zmysel - zrak, a taktilnou a auditívnou formou sprístupniť baletné umenie pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím.


Pomocou Rozprávajúceho dotykového rámu, do ktorého sa vkladajú reliéfne platne doplnené audiokomentárom, sa môžu jednotlivci s ťažkým zrakovým postihnutím, ale aj široká verejnosť, oboznámiť so základmi baletu. Reliéfne platne vytlačené pomocou 3D tlače budú zobrazovať baletné pózy, bude na nich uvedený ich názov latinkou a Braillovým písmom a budú ozvučené audiokomentárom s opisom jednotlivých póz a základov baletnej terminológie.


Počas každého predstavenia Luskáčik bude k dispozícii mobilná aplikácia s audiokomentárom, ktorého obsahom bude opis diania na javisku. Aplikácia bude synchronizovaná s hudbou a tak bude môcť aj osoba s ťažkým zrakovým postihnutím prežívať krásne emócie z baletu bez toho, aby rušila svoje okolie. A pohybové umenie budú môcť vnímať rovnako vidiaci ako nevidiaci.
Súčasťou projektu je aj workshop a zážitkové učenie s poslucháčmi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, kde nevidiaci a slabozrakí budú za podpory žiakov sami vytvárať jednotlivé baletné pózy, s ktorými sa vopred zoznámia pomocou Rozprávajúceho dotykového rámu a 3D reliéfnej knihy. Kniha bude obsahovať strany zo špeciálneho papiera upraveného na slepotlač. Budú v nej vytlačené fotografie baletných póz pre vizuálne vnímanie a následne za pomoci matrice a patrice budú vyhotovené tzv. reliéfne grafiky, aby bolo možné reliéf vnímať hmatom (taktilné vnímanie). Jednotlivé pózy budú takto vnímateľné pre všetkých - pre vidiacich aj nevidiacich. Pod každou fotografiou bude pomenovanie baletnej pózy aj v Braillovom písme a bude tam aj QR-kód s vloženým linkom na zjednodušený opis danej pózy.


Pred predstavením bude verejnosti odprezentovaný Rozprávajúci dotykový rám, ktorý priblíži baletné pózy nevidiacim, ale aj vidiacim. V rámci samotného baletného predstavenia Luskáčik bude slávnostne uvedená do života aj mobilná aplikácia Luskáčik pre nevidiacich. Po predstavení bude workshop na tému "Čo mi dalo toto predstavenie", kde budú účastníci projektu modelovať a kresliť prežívanie predstavenia. Modely a kresby budú neskôr vystavené v priestoroch divadla. Na záver bude beseda s účinkujúcimi.
Keďže sa jedná o svetový unikát, stoja pred nami nové výzvy v rôznych oblastiach. Chceme touto cestou poukázať na fakt, že debarierizácia nemusí znamenať veľké zmeny. Naopak, snažíme sa priniesť jednoduché riešenia, ktoré spoja celú spoločnosť bez toho, aby sa musela prispôsobiť jedna, alebo druhá skupina. Vďaka audiokomentáru k baletným pózam a komentáru k predstaveniu Luskáčik sa budú môcť edukovať nielen jednotlivci so zrakovým postihnutím, ale aj celá spoločnosť. Uvedomujeme si, že nie každý návštevník má zariadenie s Androidom a pre návštevníkov so zrakovým postihnutím, ktorý nevlastnia zariadenia s Androidom, budú k dispozícii na zapožičanie tieto zariadenia v priestoroch foyer. Diváci si budú môcť zapožičať slúchadlá a powerbanku s nabíjacím káblom.

Slávnostné predstavenie aplikácie a baletu Luskáčik bude dňa 7.12.2022 o 11:00

Tento projekt je svetovým unikátom, nakoľko v žiadnej krajine sa podobný projekt nikdy nerealizoval. Veríme, že bude pre nevidiacich z okolitých krajín príťažlivým kultúrnym zážitkom a bude mať bohatú odozvu.

V prípade, že sme Vás projektom zaujali, a rozhodli ste sa, že by ste nás chceli aj finančne podporiť, môžete tak urobiť na tomto transparentnom účte, ktorý patrí pod občianske združenie Od podlahy.

Č. ú. : SK4183300000002301973382 

Účet je vedený vo Fio banke.

Ďakujeme.

© Galina Kubalová,  Ildikó Gúziková