PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Bazálna stimulácia je pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá rešpektuje a pomáha
naplniť základné ľudské potreby.
Táto koncepcia stimuluje telesnú aj zmyslovú zložku človeka. Umožňuje vnímanie okolitého
sveta, zlepšuje funkcie organizmu, psychomotorický vývin, lokomočné schopnosti, stimuluje
vnímanie vlastného tela, podporuje orientáciu v priestore a čase, umožňuje prežívať život
kvalitne.

Má široké možnosti uplatnenia. Využíva sa v domovoch sociálnych služieb, nemocniciach,
v pedagogickej praxi. Pomáha ľuďom pripútaným na lôžko, po úrazoch, deťom so
špeciálnymi potrebami, predčasne narodeným deťom, deťom s DMO a autismom, ako aj
deťom s kombinovaným (telesným aj mentálnym) postihnutím. Sprostredkováva a zlepšuje
interakciu a komunikáciu medzi poskytovateľom a klientom ( či už na verbálnej alebo
neverbálnej úrovni). Celkovo podporuje ich vývin.
Koncept rozvinul v 70. rokoch 20. storočia špeciálny pedagóg Prof.Dr. Andreas Fröhlich a
o niečo neskôr ju do ošetrivateľstva preniesla zdravotná sestra a profesorka Christen
Bienstein.
Základnými prvkami, ktoré bazálna stimulácia využíva, sú: vnímanie, pohyb
a komunikácia.
Využívanie týchto prvkov je dôležité pre vlastné napredovanie klienta, ale aj preto, aby jeho
motorické a senzorické dráhy neprestali správne fungovať.
V prípade detí s kombinovaným telesným postihnutím má kombinácia týchto troch prvkov
výrazne silný dopad. Zabezpečuje tvorbu nových neurónových sietí  (čím u nich podporuje
učenie), keďže u týchto detí je schopnosť vnímania a pohybu často obmedzená.
Druhy bazálnej stimulácie:
Vibračná stimulácia
Pomáha deťom s ťažkým telesným postihnutím pocítiť vlastné telo a okolitý svet
prostredníctvom vibračného nosného aparátu, ktorý sa prikladá na rôzne časti ich tela alebo aj
kontaktom s druhou osobou (priloženie ruky na hrudník druhého človeka).
Taktilno – haptická stimulácia
Je zameraná na oblasť rúk . Dôležité sú dotyky, poznávanie a uchopovanie rôznych
predmetov.
Orálna stimulácia
Dieťa sa tu učí vzťahu ruka – ústa, učí sa poznávať a identifikovať rôzne chute a vône.
Orofaciálna bodová stimulácia
Je súbor pohybov a úkonov, ktoré stimulujú neuromotoriku tváre, pier, jazyka…, aby sa
docielilo zlepšenie dýchania, sania, žuvania, jedenia, piti, ale aj reči.

Vizuálna, olfaktorická (čuchová) a auditívna (sluchová) stimulácia
Zmyslom stimulácie je naučiť deti pozerať sa počúvať prostredníctvom rôznych zvukov
a obrazov.
Akustické podnety
Ide o podnety, ktoré sa nevzťahujú k telu. Dieťa sa učí rozoznávať rôzne zvuky prichádzajúce
z vonka a identifikovať ich zdroj. Učí sa zvuk vytvoriť samo.
Čuchové podnety
Dieťa sa učí rozoznávať rôzne pachy a vône od bežných vecí, ako je napr. vôňa bielizne, po
aromatické vône, napr. vôňa mydla.
Koncepciou bazálnej stimulácie sa v Slovenskej a Českej republike zaoberá PhDr. Karolína
Friedlová.